Všeobecné obchodní podmínky

Základní pravidla nákupu na našem eshopu

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (Martinem Pacovským, adresa U Parku 40, 27801 Kralupy, IČ 76515214) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu glum.cz nebo osobně v Kralupech nad Vltavou.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Veškeré objednávky přijaté způsoby shora uvedenými jsou považovány za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami.
Zákazník projevuje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro inteetový obchod www.glum.cz okamžikem potvrzení objednávky.

2. Dodací lhůta:

Standardní dodací lhůta pro dodání zboží zákazníkovi činí, pokud nebude dohodnuto jinak, deset pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.
Není-li zboží momentálně skladem, bude zákazník o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem informován včetně podání informace o předpokládaném termínu expedice zboží.

3. Zrušení objednávky ze strany prodejce:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část (i bez udání důvodu), a to zejména

  • v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
  • V případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat prodávajícího, aby plnil ve smyslu přijaté a akceptované objednávky.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní ceny bankovním převodem, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 7 dnů od připsání částky na náš účet.

4. Částečné vyřízení objednávky :

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky z důvodu, že zboží je již vyprodané či doposud nedodané prodávajícímu od dodavatele zboží, bude zbývající část objednaného zboží dodána objednateli (zákazníkovi) v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu.
O této skutečnosti bude objednatel (zákazník) vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

5. Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) respektive stoo objednávky ze strany kupujícího:
V souladu se zákonem má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje.
Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.
Jedná se o tyto podmínky:
• zboží musí být nepoužité
• zboží musí být nepoškozené
• zboží musí být zabalené v původním obalu (pokud to obal zboží umožňuje)
• zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.


K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. A s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží.
Náklady na dopravu zboží zpět hradí objednatel (zákazník), pokud tak neučiní osobně.

Při splnění všech podmínek, bude objednateli (zákazníkovi) vrácena plná částka za zboží včetně poštovného.
Provozovatel e-obchodu upozorňuje objednatele (zákazníka), že zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku nebude přijato !!

6. Nevyzvednutí zásilky objednatelem:

Nevyzvednutí zásilky objednatelem bez udání závažných důvodů (těžký úraz, smrt apod.) bude penalizováno smluvní pokutou 300 Kč navýšenou o částku za poštovné. V případě neuhrazení pokuty a poštovného do 10 dnů, bude kupující zařazen do internetového rejstříku dlužníků CERD.cz a částka může být předána k vymožení právní cestou.

7. Způsob dopravy:

Dopravu zboží zajišťuje Česká pošta a.s nebo Zásilkovna.cz. Za tím účelem je objednatel (zákazník) povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které budete možno provést dodání zboží zákazníkovi.

Dopravné po celé České republice je účtováno dle platného ceníku zvoleného přepravce. za jednotlivou objednávku.

Při odběru zboží nad 5000,- Kč je dopravné poskytováno zdarma.

8. Ceny:

Ceny jsou smluvní.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě.
Všechny ceny zboží jsou uvedeny v Kč včetně DPH (21%) .
V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

9. Způsob platby:

Provozovatel akceptuje výlučně níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:
• Platba předem na účet provozovatele (ušetříte na poštovném)
• Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od zvoleného dopravce.
• Hotovostní platba při osobním odběru

10. Záruka:

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu provozovatele poskytujeme zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh.
Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží objednateli (zákazníkovi).

11. Reklamace:

Objednatel (zákazník) je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího: shop@glum.cz
Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby objednatel (zákazník) prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy zejména fakturu, záruční list a jiné.
Dále je nutné, aby objednatel (zákazník) v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.
 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), má objednatel (zákazník) možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace.
Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě s objednatelem (zákazníkem).
Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodboým zacházením objednatele (zákazníkem).
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodboého používání zboží a z neodboé montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.
Ve svém oznámení musí objednatel (zákazník) uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

Reklamace přepravních služeb

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Zkontrolujte si proto hned při předání před dopravcem, zda není zásilka viditelně poškozena (pomačkaný, roztržený, rozmočený obal, apod.) a pokud zjistíte vady, ihned sepiště s dopravcem protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte (případně nás ihned kontaktujte). Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka nebyla dobře zajištěná.

12. Vrácení peněz:

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet objednatele (zákazníka) budou finanční prostředky poukázány objednateli (zákazníkovi) po obdržení objednatelem (zákazníkem) podepsaného dobropisu.

13. Souhlas s používáním a ochrana osobních dat

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné od 17.února 2015

Provozovatel e-shopu:Martin Pacovský